Privacybeleid kandidaten

Hieronder volgt het privacybeleid dat door EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS VALENCIA, S.L., (hierna “STAYINGVALENCIA”) wordt gehanteerd voor de verwerking van persoonlijke gegevens die door belangstellenden worden verstrekt via het sollicitatieformulier op de URL stayingvalencia.com/careers, alsmede de gegevens die kunnen worden vergaard tijdens een mogelijke selectieprocedure (de “Persoonsgegevens”).

Verwerkingsverantwoordelijke: de Persoonsgegevens die u ons verstrekt, alsmede die welke eventueel worden vergaard tijdens het selectieproces, worden verwerkt door STAYINGVALENCIA met hoofdkantoor te Avenida Instituto Obrero, 20, Valencia (46013), en houder van fiscaal identificatienummer B-98.331.887, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van april (AVG) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD) X.

Doel van de verwerking: de Persoonsgegevens die door de belangstellende verplicht worden verstrekt via het sollicitatieformulier, alsook die welke eventueel worden vergaard tijdens het selectieproces, worden door STAYINGVALENCIA verwerkt om uw profiel en curriculum vitae te bestuderen, alsook om uw kandidatuur te beheren in de verschillende personeelsselectieprocessen van STAYINGVALENCIA die, in voorkomend geval, worden geopend tijdens het verwerkingsproces van de Persoonsgegevens, waaronder het gebruik van de Persoonsgegevens in het kader van sollicitatiegesprekken en andere onderzoeken binnen de selectieprocessen waarin de belangstellende kan worden opgenomen, dit alles ter beoordeling van de mogelijkheid van tewerkstelling van de belangstellende.

Rechtmatigheid van de verwerking: de rechtsgrond voor de verwerking van Persoonsgegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, verleend bij het invullen van het contactformulier ten behoeve van zijn/haar sollicitatie bij STAYINGVALENCIA.

Bewaring van Persoonsgegevens: STAYINGVALENCIA bewaart uw Persoonsgegevens voor de verwerking van uw sollicitatie en om u in aanmerking te nemen bij toekomstige selectieprocedures die binnen twee (2) jaar van start zullen gaan. Na die periode bewaart STAYINGVALENCIA uw Persoonsgegevens, afdoende afgeschermd, zo lang als nodig is om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan zij onderworpen kan zijn en om te voldoen aan alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van dergelijke gegevens.

Bijwerking van Persoonsgegevens: de betrokkene garandeert STAYINGVALENCIA dat de verstrekte Persoonsgegevens waarheidsgetrouw en accuraat zijn. In geval van wijzigingen in uw gegevens, verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat wij uw Persoonsgegevens kunnen bijwerken.

Verstrekking van persoonsgegevens: de gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Rechten: U kunt uw verzoeken om toegang, rectificatie, annulering, verzet en beperking van de verwerking of portabiliteit van uw persoonsgegevens richten aan STAYINGVALENCIA, door op een van de volgende manieren een kopie van uw nationale identiteitsbewijs of een ander gelijkwaardig officieel document te verstrekken aan de afdeling Personeelszaken, per post geadresseerd aan calle Grabador Esteve 23, puerta 2, Valencia (46004) Valencia, of per e-mail aan rrhh@stayingvalencia.com.

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken via een e-mail aan bovenstaand adres of aan het in de kop vermelde postadres. De intrekking van de verleende toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder verrichte verwerking, maar maakt het onmogelijk te voldoen aan het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt.

Wij wijzen u erop dat u het recht hebt de bescherming van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming in te roepen via haar website www.aepd.es.